آگهی رایگان نیازمندی درج آگهی رایگان درج آگهی تبلیغات اینترنتی آگهی

حرکت دهید

رایگان 1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
 • آگهی رایگان

 • احتمال تماس افراد با شما :: % 2
 • قابلیت ویژه نمودن آگهی ::
 • قرار دادن لینک معمولی ::
 • لینک ویژه با ثبت در گوگل (پیشنهاد ما) ::
 • تصاویر قابل آپلود :: 5 تصویر
 • مدت زمان

  هزینه (تومان)

  تخفیف (تومان)

  1 ماهه 0 0 %
  3 ماهه 0 0 %
  6 ماهه 0 0 %
  1 ساله 0 0 %
  5 ساله 0 0 %
 • درج آگهی
 • آگهی 1 ستاره

 • احتمال تماس افراد با شما :: % 15
 • قابلیت ویژه نمودن آگهی ::
 • قرار دادن لینک معمولی ::
 • لینک ویژه با ثبت در گوگل (پیشنهاد ما) ::
 • تصاویر قابل آپلود :: 10 تصویر
 • مدت زمان

  هزینه (تومان)

  تخفیف (تومان)

  1 ماهه 5,000 0 %
  3 ماهه 10,000 3 %
  6 ماهه 20,000 6 %
  1 ساله 45,000 10 %
  5 ساله - -
 • درج آگهی
 • آگهی 2 ستاره

 • احتمال تماس افراد با شما :: % 35
 • قابلیت ویژه نمودن آگهی ::
 • قرار دادن لینک معمولی ::
 • لینک ویژه با ثبت در گوگل (پیشنهاد ما) ::
 • تصاویر قابل آپلود :: 10 تصویر
 • مدت زمان

  هزینه (تومان)

  تخفیف (تومان)

  1 ماهه 13,000 0 %
  3 ماهه 26,000 3 %
  6 ماهه 52,000 6 %
  1 ساله 105,000 0 %
  5 ساله - -
 • درج آگهی
 • آگهی 3 ستاره

 • احتمال تماس افراد با شما :: % 60
 • قابلیت ویژه نمودن آگهی ::
 • قرار دادن لینک معمولی ::
 • لینک ویژه با ثبت در گوگل (پیشنهاد ما) ::
 • تصاویر قابل آپلود :: 10 تصویر
 • مدت زمان

  هزینه (تومان)

  تخفیف (تومان)

  1 ماهه 23,000 0 %
  3 ماهه 45,000 3 %
  6 ماهه 90,000 6 %
  1 ساله 180,000 0 %
  5 ساله - -
 • درج آگهی
 • آگهی 4 ستاره

 • احتمال تماس افراد با شما :: % 75
 • قابلیت ویژه نمودن آگهی ::
 • قرار دادن لینک معمولی ::
 • لینک ویژه با ثبت در گوگل (پیشنهاد ما) ::
 • تصاویر قابل آپلود :: 10 تصویر
 • مدت زمان

  هزینه (تومان)

  تخفیف (تومان)

  1 ماهه 28,000 0 %
  3 ماهه 56,000 3 %
  6 ماهه 113,000 6 %
  1 ساله 225,000 10 %
  5 ساله - -
 • درج آگهی
 • آگهی 5 ستاره

 • احتمال تماس افراد با شما :: % 100
 • قابلیت ویژه نمودن آگهی ::
 • قرار دادن لینک معمولی ::
 • لینک ویژه با ثبت در گوگل (پیشنهاد ما) ::
 • تصاویر قابل آپلود :: 10 تصویر
 • مدت زمان

  هزینه (تومان)

  تخفیف (تومان)

  1 ماهه 35,000 0 %
  3 ماهه 75,000 3 %
  6 ماهه 150,000 6 %
  1 ساله 300,000 10 %
  5 ساله - -
 • درج آگهی
احتمال تماس افراد با شما
آگهی رایگان

مشاهده تمامی تعرفه ها

لیست تعرفه ها
رایگان 1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
لیست تعرفه ها
رایگان 1 ستاره 2 ستاره 3 ستاره 4 ستاره 5 ستاره
امکانات تعرفه
احتمال تماس افراد با شما
2% 15% 35% 60% 75% 100%
قابلیت ویژه نمودن آگهی آگهی های ویژه نسبت به سایر آگهی های هم تعرفه، اولویت نمایشی بالاتری دارند، حتی اگر آگهی های جدیدتری ثبت گردد.
قرار دادن لینک معمولی تنها بازدیدکنندگان می توانند از لینک آگهی شما استفاده نمایند و این لینک اثری در رتبه سایت شما در گوگل ندارد.
لینک ویژه با ثبت در گوگل علاوه بر اینکه بازدیدکنندگان می توانند سایت شما را پیدا نمایند، این لینک در بهبود رتبه سایت شما در گوگل بسیار موثر خواهد بود.
تعداد تصاویر قابل آپلود
5 10 10 10 10 10
هزینه تعرفه (تومان)
1 ماهه
0 5,000 13,000 23,000 28,000 35,000
3 ماهه
0 10,000 3 % تخفیف 26,000 3 % تخفیف 45,000 3 % تخفیف 56,000 3 % تخفیف 75,000 3 % تخفیف
6 ماهه
0 20,000 6 % تخفیف 52,000 6 % تخفیف 90,000 6 % تخفیف 113,000 6 % تخفیف 150,000 6 % تخفیف
1 ساله
0 45,000 10 % تخفیف 105,000 180,000 225,000 10 % تخفیف 300,000 10 % تخفیف
5 ساله
0